Programerklæring for Mortenpartiets utenrikspolitikk

- Globalisering
Globaliseringen reduserer avstanden mellom enkeltmennesker og
nasjoner. Globalisering reduserer geografiske og kulturelle avstander
mellom enkeltmennesker og nasjoner. Teknologi og handel binder verden
tettere sammen. Kunnskap og ideer bryter grensene og spres raskere. Dette
gir hver enkelt flere muligheter og større valgfrihet. Samtidig er
globaliseringen krevende. Det er viktigere enn før å foreta de riktige
politiske valg fordi konsekvensene av politiske beslutninger viser seg
raskere enn tidligere.

- Erfaringer med globalisering
Globalisering er ikke noe nytt og truende. Historien har vist at perioder
med tette internasjonale forbindelser også har vært de perioder da verden
har gjort de største materielle og kulturelle fremskritt. Dette gjelder
ikke minst for Norge. Vår handel med omverdenen har lagt grunnlaget for
dagens velstand. Samtidig har vår nasjonale kultur utviklet seg gjennom
kontakt med andre land.

- Folk flytter på seg
Stadig flere mennesker fra forskjellige kulturer kommer i kontakt med
hverandre. Ideer spres raskere og mer omfattende enn i tidligere
tider. Det gjør maktkonsentrasjon og vilkårlig maktutøvelse
vanskeligere. Samtidig gir det en verden med større kulturelt og sosialt
mangfold, og den enkelte større utfoldelsesmuligheter. Det er positivt at
folk flytter på seg og får nye impulser.

I Norge har vi mangel på arbeidskraft i mange yrker. Mortenpartiet mener
derfor det er ønskelig at Norge tiltrekker seg arbeidskraft fra andre deler av
verden. Mortenpartiet vil derfor åpne for arbeidsinnvandring også for 
personer som kommer fra land utenfor EØS-området. Vi ser det også som
 viktig å bruke kompetanse til å veie opp for manglende eller ikke godkjent
utdanning for slike arbeidstakere

- Konkurranse om investeringer
I dagens verden gjennomføres de beste forretningsideene der
rammebetingelsene for verdiskaping er best. I dagens verden flytter de
beste forretningsideene dit rammebetingelsene for verdiskaping er
best. Det høye norske skatte- og avgiftsnivået er en viktig årsak til at
bedrifter og personer velger å flytte fra Norge, og at nyetableringer
skjer i andre land. Resultatet er færre arbeidsplasser, lavere
investeringer og et mindre skattegrunnlag. Over tid vil dette undergrave
velferdsstaten.

Globaliseringen fører til reduserte skatteinntekter for det offentlige. Vi
kan imidlertid velge måten det skal skje på. Holder vi på 
dagens høye skatter og avgifter, vil reduksjonen i skatteinntekter komme gjennom
utflytting og handelslekkasjer. Arbeidsplasser, investeringer og handel
vil flytte til andre land. Mortenpartiet vil i stedet redusere skatte- og
avgiftssatsene som hemmer konkurranse dyktigheten til bedrifter 
lokalisert i Norge

Derfor mener Mortenpartiet at det totale norske skatte- og avgiftsnivået
må reduseres ned mot nivået i EU-landene. Det må legges stor 
vekt på å redusere de skatte- og avgiftstyper som svekker Norges 
konkurranseevne.

- Handel
Globaliseringen gir økonomiske gevinster og økt levestandard gjennom
spesialisering og utnyttelse av naturgitte fortrinn, økt konkurranse og
bedre utnyttelse av ressursene. Mortenpartiet mener Norge i 
internasjonale fora
som Verdens Handelsorganisasjon må arbeide for frihandel og fri bevegelse
av kapital, innenfor rammene av nødvendige regler for verdenshandelen. For
å unngå uheldige maktkonsentrasjoner vil Mortenpartiet arbeide for et
internasjonalt konkurranseregelverk.

Når personer og kapital kan flytte på tvers av landegrensene, skaper det
sterkere konkurranse landene imellom om å tiltrekke seg bedrifter og
investeringer. Viktige faktorer er infrastruktur, en godt utbygget
rettsstat, økonomisk og politisk stabilitet i landet, graden av
reguleringer, kvaliteten på tjenestetilbudet rundt bedriften, lønnsnivå,
skattenivå og tilgangen på godt kvalifisert arbeidskraft.


Mortenpartiet vil styrke norsk privat eierskap, samtidig som vi ikke frykter
utenlandske investeringer i norsk næringsliv. Det offentliges oppgave er å
sørge for rammebetingelser som stimulerer til bedriftsetableringer, og
gjør det attraktivt for norsk og utenlandsk eide bedrifter å være
lokalisert i Norge.


- Internasjonalt samarbeid
Norges åpne økonomi og utsatte geografiske posisjon gjør det viktig for
oss å ha en aktiv utenrikspolitikk. Mortenpartiets utenrikspolitikk 
bygger på vilje til samarbeid med omverden, både for å finne løsninger
 på felles problemer og for å ivareta Norges interesser. Mortenpartiet vil derfor 
legge vekt på å styrke våre bånd til europeiske land.

- Internasjonal rett
Menneskerettigheter gjelder for alle uavhengig av statsborgerskap, kjønn,
religion, etnisk tilhørighet og styresett. Mortenpartiet vil arbeide for 
å styrke
en global rettsorden, der menneskerettigheter respekteres, og der verdier
som likeverd, demokrati og frihet underbygges. Norge må derfor støtte opp
om håndhevelsen av internasjonale rettsregler.


Mortenpartiet vil arbeide gjennom internasjonale organisasjoner for at
menneskerettigheter respekteres globalt og regionalt. Et sterkt og
effektivt FN kan bidra til å sikre at menneskerettigheter ikke lenger
anses for å være et internt anliggende for stater. Mortenpartiet støtter 
derfor opprettelsen av en internasjonal straffedomstol for brudd på
menneskerettigheter.


For at FN skal bli et effektivt og respektert redskap for internasjonal
fred, utvikling og rett, må organisasjonen reformeres. Mortenpartiet 
mener at FN må settes bedre i stand til å handle i krisesituasjoner og bruke 
de midler som stilles til rådighet av medlemslandene på en mer effektiv 
måte.

- Norge i Europa
Avslutningen av den kalde krigen har endret Europakartet, og Sentral- og
Øst-Europa har inntatt sin naturlige plass i det europeiske
fellesskap. Tre av landene i det tidligere Øst-Europa er blitt medlemmer
av NATO, og flere ønsker å bli det. EU har startet forhandlinger om
medlemskap med 12 land. Samtidig tar EU stadig nye skritt mot å bli en mer
sammensveiset enhet.


Norge vil i økende grad måtte forholde seg til utviklingen i Europa og et
utvidet og styrket EU-samarbeid. Norge vil i økende grad måtte forholde
seg til Europa og et utvidet og styrket EU-samarbeid. EØS-avtalen
innebærer at Norge importerer EU-lovgivning uten at Norge får delta i
utformingen. Dette er et demokratisk problem. Det er bare ved medlemskap i
EU at Norge kan ha innflytelse på lovgivningen.


Utviklingen i EU kjennetegnes av at samarbeidet utvides til nye
politikkområder og av at flere politikkområder i større grad ses i
sammenheng. Når EU samordner seg gjennom brede, sektorovergripende
initiativer, blant annet for å styrke medlemslandenes konkurranseevne,
svekker det EØS-avtalen som virkemiddel for å påvirke. Det kan også på
sikt utfordre forutsetningen om like konkurransevilkår innen EØS-området

Utviklingen av en felles sikkerhets- og forsvarspolitikk i EU aktualiserer
spørsmålet om tilknytningsform. EU har fattet vedtak om å innlemme
Vestunionen i unionssamarbeidet, øremerke nasjonale styrker til
krisehåndtering og etablere egne politiske og militære
beslutningsstrukturer. Dette svekker Norges mulighet til å påvirke det
europeiske sikkerhets- og forsvarssamarbeidet.


Mortenpartiet vil arbeide for at Norge blir medlem av EU så raskt som
mulig. Integrasjonen i EU og utvidelsen av unionen gjør at Norge risikerer
å bli satt utenfor enda flere viktige beslutninger. EØS-avtalen er ikke
tilstrekkelig til å ivareta Norges interesser og innflytelse i
Europa. Inntil Norge er blitt medlem av EU, er det likevel viktig at
EØS-avtalen ikke svekkes, og at Norge i større grad retter norske
utenrikspolitiske ressurser inn mot å påvirke beslutningene i EU og EØS.


2.10 Forsvars- og sikkerhetspolitikk.
Norsk sikkerhet er stadig mer sammenvevet med europeisk
sikkerhet. Utviklingen av en felles europeisk forsvars- og
sikkerhetspolitikk kan så lenge Norge står utenfor EU redusere Norges
innflytelse i de vestlige fellesskap. Forbedret evne til norsk deltakelse
i NATO- eller EU-ledede operasjoner er viktig for å motvirke dette.

Mortenpartiet ser det som viktig å utvikle et godt forhold til vårt 
store naboland i øst, Russland. Mortenpartiet mener Norge bør bidra til 
utvikling av et stabilt russisk demokrati.


Norges økende betydning som energileverandør øker faren for terrorangrep
og sabotasje rettet mot infrastruktur og innretninger på sokkelen. Også
den utstrakte bruk av datateknologi på alle områder i samfunnet har gjort
mange funksjoner sårbare. Mortenpartiet mener at totalforsvaret må ha 
beredskap mot dette.


Deltagelse i internasjonale operasjoner er et vesentlig ledd i Norges
NATO-forpliktelser og dessuten et viktig bidrag til europeisk
sikkerhet. Mortenpartiet vil sikre at en norsk innsatsstyrke for 
internasjonale operasjoner holder et høyt nivå. En slik styrke vil ta utgangspunkt i 
ett profesjonelt forsvar.

- Kamp mot fattigdom
Mortenpartiet mener at Norge som et av verdens rikeste land har et 
moralsk ansvar for å bekjempe nød og fattigdom.


Miljø- og fattigdomsproblemet er verdenssamfunnets største
utfordring. Økonomisk utvikling er nødvendig for å møte denne
utfordringen. Utviklingslandene har selv et ansvar for å legge forholdene
til rette for utvikling gjennom en fungerende rettsstat, markedsøkonomi og
demokrati. Sammen med utdanning er dette helt avgjørende faktorer for å
skape utvikling og bekjempe fattigdom.


For å skape økonomisk vekst er det nødvendig å utvikle en vel
 fungerende privat sektor. Å stimulere til dette er viktig og må 
få større oppmerksomhet i norsk utviklingshjelp. De rike land må gi
utviklingslandene muligheter til økonomisk utvikling ved å la dem få selge
sine produkter på verdensmarkedet. Norge og de andre industrialiserte
landene må derfor åpne sine grenser for deres varer. Mortenpartiet vil 
åpne for vesentlig friere import av varer fra utviklingsland.

I tillegg til å arbeide for en langt friere verdenshandel, vil Mortenpartiet
supplere med et høyt nivå på bistanden til de fattigste deler av
verden. Det må legges vekt på at bistanden fremmer demokrati og respekt
for menneskerettigheter. Videre bør Norge stille krav om at land som
mottar norsk bistand selv fører en økonomisk politikk som legger til rette
for utvikling, og prioriterer fattigdomsbekjempelse gjennom å satse på
grunnleggende utdanning og helse. Norge må også gi humanitær bistand til
kriseområder.


For enkelte land kan betjening av en for stor gjeld i forhold til landets
økonomi føre til at man ikke har muligheter til å gi befolkningen det
nødvendige utdannings- og helsetilbud som kan skape utvikling. 
Mortenpartiet er
positiv til gjeldssanering for de fattigste landene, men mener det bør
stilles krav til respekt for menneskerettigheter og en økonomisk politikk
som legger til rette for utvikling.

Miljøproblemer og forurensning kjenner ingen landegrenser. Det hjelper
lite om Norge har verdens laveste utslipp av langtransporterte
luftforurensninger hvis landene rundt øker utslippene. Pålegges industrien
strengere miljøkrav enn i andre land, kan virksomheten flytte, og
miljøproblemene forblir de samme. Globale og regionale miljøproblemer kan
bare løses gjennom forpliktende internasjonale avtaler. Mortenpartiet 
mener at Norge må være en pådriver for forpliktende internasjonale 
miljøavtaler.


Kyoto-avtalen, som skal regulere utslipp av klimagasser, er etter 
Mortenpartiets mening et viktig skritt på veien mot å løse 
globale miljøproblemer og få bukt med menneskeskapte klimaendringer. 
Avtalen innebærer utslippsbegrensninger for det enkelte land, og at markedet 
tas i bruk gjennom omsettelige utslippskvoter for klimagasser. Dermed vil det lønne
seg å sette inn tiltak hvor de gir mest effekt. Et eksempel på dette er at
sterkt forurensende kullkraft vil bli erstattet av langt mer miljøvennlig
gasskraft. Mortenpartiet vil derfor arbeide for å iverksette 
Kyoto-avtalen så raskt som mulig.

Norge har et spesielt ansvar for sine nærområder. De store miljøproblemene
i Nordvest-Russland er en særlig utfordring for Norge. Mortenpartiet vil øke
engasjementet gjennom avtaler, direkte prosjekter, støtte til mer
miljøvennlig næringsvirksomhet og oppbygging av miljøfaglig kompetanse og
interesse i Russland. Norge må arbeide for å engasjere EU sterkere i
miljø- og atomsikkerhetsarbeidet. Samtidig må Norge ha en beredskap 
i våre nordlige landsdeler som gjør oss bedre forberedt på å 
møte en mulig miljøkatastrofe i nordområdene.


[tilbake]